شاخص های انتخاب غرفه ساز برتر

امتیاز میزان منبع دریافت اطلاعات روش شاخص ها ردیف
۱ هر ۳۰۰ متر مربع سامانه تعیین حداقل متراژ میزان کار ۱
۳ بالای ۷۰% سامانه تحلیل آمار رضایت مشتری ۲
۲-۴ منتخب غرفه برتر آئین نامه غرفه برتر تحلیل داده کیفیت کار ۳
۴- هر محکومیت کمیته انضباطی بررسی گزارش احکام انضباطی ۴
۴- هر تخلف واحد غرفه آرایی نمایشگاه بین المللی تهران بررسی گزارش رعایت قوانین

۵

 

فرم غرفه ساز برتر

جهت شرکت در انتخاب غرفه ساز برتر، موارد زیر را با دقت تکمیل نمایید