تعریف ارزیابی عملکرد:

به فرآیندی که با هدف نظام مند کردن ارزیابی در جهت شناسایی و معرفی فعالین شاخص در حرفه غرفه سازی با ساختاری نظام یافته صورت می پذیرد، ارزیابی عملکرد شرکت های غرفه ساز گفته می شود. در این فرآیند شرکت غرفه ساز از نظر انجام اصول و قوانین موجود و نیز انجام وظایف در جهت افزایش کیفیت و رضایتمندی کارفرمایان مورد بررسی قرار می گیرند.

در فرایند ارزیابی عملکرد؛ کمیته ارزیابی عملکرد انجمن، عملکرد فعالین حرفه غرفه سازی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد تا بتواند نقاط قوت و ضعف آنان را با توجه به بازخورد ها و عملکرد کلی استخراج نماید و در مواردی تشویق و در مواردی در قالب گزارش به هیئت مدیره انجمن جایگاه شرکت های غرفه ساز را تبیین نماید . به طور خلاصه ارزیابی عملکرد بصورت دوره ای با هدف کشف توانمندی ها، بهبود عملکرد و نیز برنامه ریزی در جهت تبیین جایگاه فعالین در این حوزه انجام می پذیرد.

فواید ارزیابی عملکرد:

واکاوی رفتار فعالین غرفه ساز و بررسی عملکرد کاری و رفتاری آنان می تواند منافع بالقوه بسیاری فراهم کند. مدیریت عملکرد موثر می تواند در تقویت ارتباط بین انجمن و غرفه سازان و نیز ایجاد استاندارد سازی برای ارزیابی کیفی فعالیت غرفه سازی و همچنین شناسایی شرکت های برتر در جهت تشویق ایشان کمک شایانی نماید.

ساختار کمیته ارزیابی عملکرد

با هدف انجام امور بالا کمیته ای تحت عنوان کمیته ارزیابی عملکرد غرفه سازان مرکب از اعضای ذیل با ابلاغ هیات مدیره انجمن تشکیل گردیده است:

الف) سه نفر از اعضای هیات مدیره انجمن

ب) یک نفر از اعضای انجمن

ج) یک نفر از جایگاه کارشناس سامانه جامع غرفه سازی