توجه فرمایید؛ بر اساس دستورالعمل جدید غرفه سازی، تمامی متقاضیان دریافت مجوز غرفه سازی جهت دریافت گواهینامه دو ساله می بایست فرم ذیل را که به عنوان تقاضانامه ایشان می باشد را به صورت کامل و به درستی تکمیل و تا پایان وقت اداری ۱۵ آبان ۱۴۰۰ ارسال می کردند.

بررسی پرونده های ارسالی بعد از این تاریخ منوط به نظر کمیته راستی آزمایی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران است و تکمیل فرم بعداز این تاریخ، مسولیتی را در جهت بررسی آن نخواهد داشت.

تمامی مسولیت های در خصوص صحت موارد ذکر شده به عهده متقاضیان می باشد.

------------------------------------------------------
تاییدیه- تکمیل این بخش ضروری است

------------------------------------------------------
به طور کامل وارد شود

------------------------------------------------------
جهت وارد کردن اعداد، کیبورد خود را به حالت انگلیسی قرار دهید.

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
جهت وارد کردن اعداد، کیبورد خود را به حالت انگلیسی قرار دهید.

------------------------------------------------------
در صورتی که تمایلی به پر کردن این بخش نداشته باشید؛ می بایست با مراجعه به دفتر انجمن نسبت به ارائه آن اقدام نمایید تا استعلام های مربوطه صورت پذیرد.

------------------------------------------------------
در صورتی که تمایلی به پر کردن این بخش نداشته باشید؛ می بایست با مراجعه به دفتر انجمن نسبت به ارائه آن اقدام نمایید تا استعلام های مربوطه صورت پذیرد.

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
چند سال است شرکت شما به انجام فعالیت غرفه سازی می پردازد.

------------------------------------------------------
سال دریافت گرید خود را ذکر کنید. برای مثال ۱۳۹۵- جهت وارد کردن اعداد، کیبورد خود را به حالت انگلیسی قرار دهید. اگر متقاضی جدید هستید سال ۱۴۰۰ را وارد کنید.

------------------------------------------------------
آدرس شرکت- تکمیل این بخش ضروری است
آخرین آدرس ثبت شده در اساسنامه یا آگهی تغییرات شرکت

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی مدیرعامل- تکمیل این بخش ضروری است
بر اساس اساسنامه شرکت

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
تلفن همراه مدیرعامل یا نماینده تام الاختیار شرکت

------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی ناظر فنی- تکمیل این بخش ضروری است

------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی پرسنل ایمنی کار- تکمیل این بخش ضروری است
ناظر و یا کارشناس دوره دیده HSE

------------------------------------------------------
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, jpeg, Max. file size: 1 MB.

------------------------------------------------------
می بایست به نام یکی از اعضای هیات مدیره یا خود شرکت باشد. ارسال صفحه نخست قرارداد کافی است.
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, jpeg, Max. file size: 1 MB.

------------------------------------------------------
می بایست دارای اعتبار باشد.
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, jpeg, Max. file size: 1 MB.

------------------------------------------------------
می بایست دارای اعتبار باشد.
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, jpeg, Max. file size: 1 MB.

------------------------------------------------------
در صورتیکه در لیست بیمه شرکت حضور دارد، نیازی به ارسال نیست.
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, jpeg, Max. file size: 1 MB.

------------------------------------------------------
در صورتیکه در لیست بیمه شرکت حضور دارد، نیازی به ارسال نیست.
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, jpeg, Max. file size: 1 MB.

------------------------------------------------------
ناظر فنی شما- تکمیل این بخش ضروری است

------------------------------------------------------
تکنسین برق شما- تکمیل این بخش ضروری است

------------------------------------------------------
نجار شما- تکمیل این بخش ضروری است

------------------------------------------------------
پرسنل HSE شما- تکمیل این بخش ضروری است

------------------------------------------------------
شرکت شما عضو انجمن غرفه سازان- تکمیل این بخش ضروری است
در صورتیکه بدهی به انجمن بابت حق عضویت دارید می بایست قبل از بررسی پرونده تان مبلغ بدهی خود را پرداخت نمایید.

------------------------------------------------------