100%
تخفیف
8
150000 – رایگان!
100%
تخفیف
12
300000 – رایگان!
100%
تخفیف

دوره آموزش قوانین شرکت سهامی

بر اساس دستورالعمل مصوب شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران؛ حضور در دوره مذکور برای تمامی متقاضیان دریافت گواهینامه جدید اجباری می باشد.

10
150000 – رایگان!
100%
تخفیف

دوره آموزشی قوانین مالیاتی

بدون امتیاز 0 رای
300000 – رایگان!

این دوره آموزشی ویژه شرکت های متقاضی گواهینامه های جدید است که در روند گواهینامه

116
300000 – رایگان!